Porządek obrad LVII sesji Rady Miejskiej w Suwałkach w dniu 31 maja 2023 r. o godz. 12:00 w sali sesyjnej im. Józefa Gajewskiego nr 26 Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1.

 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.
 2. Pzyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu nr LVI/2023 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 kwietnia 2023 r.
 4. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia 26 kwietnia 2023 roku.
 5. Wnioski i oświadczenia radnych.
 6. Debata nad Raportem o stanie Miasta Suwałki za rok 2022.(Materiał dostępny w wersji papierowej w Biurze Rady Miejskiej pok. 118 oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Suwałkach w zakładce Menu podmiotowe/Rada Miejska/Materiały sesyjne i komisyjne).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Suwałk.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Suwałki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok. (Materiał dostępny w wersji papierowej w Biurze Rady Miejskiej pok. 118 oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Suwałkach w zakładce Menu podmiotowe/Rada Miejska/Materiały sesyjne i komisyjne).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Suwałk absolutorium.
 10. Stanowisko Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie wsparcia rozwoju społeczno-gospodarczego Suwałk w kontekście publikowanych informacji o zagrożeniach występujących w tzw. Przesmyku Suwalskim.
 11. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach za 2022 rok. (Materiał dostępny w wersji papierowej w Biurze Rady Miejskiej pok. 118 oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Suwałkach w zakładce Menu podmiotowe/Rada Miejska/Materiały sesyjne i komisyjne).
 12. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 r.
 13. Informacja z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie budynku przy ulicy Raczkowskiej 185 w Suwałkach.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Przemysłową, Sejneńską i terenem kolejowym w Suwałkach.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Północną, Armii Krajowej, Prymasa Stefana Wyszyńskiego i granicą administracyjną miasta Suwałk.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji w spółce Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. z siedzibą w Suwałkach. (Materiał dostępny w wersji papierowej Biurze Rady Miejskiej pok. 118 oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Suwałkach w zakładce Menu podmiotowe/Rada Miejska/Materiały sesyjne i komisyjne).
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z szaletu miejskiego położonego na terenie Gminy Miasta Suwałki oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Suwałk ustalenia wysokości opłat za korzystanie z szaletu miejskiego.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2023 rok.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2023-2041.
 22. Informacje i odpowiedzi Prezydenta Miasta Suwałk.
 23. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.

  .....................................................................................


strumień bezpośredni (na telefon z android, iOS):

http://212.33.77.226:1936/sesja/sesja/playlist.m3u8
rtsp://212.33.77.226:1936/sesja/sesja
rtmp://212.33.77.226:1936/sesja/sesja
Przy problemach można zainstalować darmowy VLC Player