Porządek obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Suwałkach w dniu 13 listopada 2020 r. o godz. 12:00 w sali sesyjnej im. Józefa Gajewskiego nr 26 Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, oraz on-line za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr XXV/2020 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 września 2020 roku.
 4. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia 30 września 2020 roku.
 5. Informacja o aktualnym stanie epidemiologicznym w mieście Suwałki.
 6. Wnioski i oświadczenia radnych.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach z analizy oświadczeń majątkowych złożonych w 2020 r. – wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. przez radnych Rady Miejskiej w Suwałkach oraz informacja Prezydenta Miasta Suwałk z analizy oświadczeń majątkowych zastępców Prezydenta Miasta Suwałk, Skarbnika Miasta, Sekretarza Miasta, osób zarządzających i członków organów zarządzających miejskimi osobami prawnymi i osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta Suwałk, a także kierowników jednostek organizacyjnych gminy Miasta Suwałki - wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku.
 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w mieście Suwałki za rok szkolny 2019/2020. (Materiał w oddzielnej książeczce, który został dostarczony 30 października br. oraz Materiał dostępny w wersji papierowej w Biurze Rady Miejskiej pok. 118 oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Suwałkach w zakładce Menu podmiotowe/Rada Miejska/Materiały sesyjne i komisyjne).
 9. Informacja z konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2021 rok.
 10. Informacja z konsultacji społecznych dotyczących projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na 2021 rok.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na 2021 rok.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/233/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przekształcenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach w dwie odrębne placówki opiekuńczo-wychowawcze i zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej oraz specjalistycznej.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownie złożonego wniosku przez sołtysa Sołectwa Dubowo I dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok 2021.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Łąkowej w Suwałkach. (Materiał znajduje się w dodatkowej książeczce)
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu kopalni Sobolewo w Suwałkach. (Materiał znajduje się
  w dodatkowej książeczce)
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części rejonu ulicy Szwajcaria w Suwałkach. (Materiał znajduje się w dodatkowej książeczce)
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Suwałk, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieuwzględnienia petycji Krzysztofa K. w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniami.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uwzględnienia petycji Kariny S. w sprawie ochrony zieleni i zasobów przyrodniczych Suwałk.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2021 r.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawek od nieruchomości na 2021 r.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2020 r.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2020-2040.
 24. Informacje i odpowiedzi Prezydenta Miasta Suwałk.
 25. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.
   


strumień bezpośredni (na telefon z android, iOS):

http://212.33.77.226:1936/sesja/sesja/playlist.m3u8
rtsp://212.33.77.226:1936/sesja/sesja
rtmp://212.33.77.226:1936/sesja/sesja
Przy problemach można zainstalować darmowy VLC Player