Porządek obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Suwałkach w dniu 24 listopada 2021 r. o godz. 11:00 w sali sesyjnej im. Józefa Gajewskiego nr 26 Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 oraz za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr XXXVII/2021 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 października 2021 roku.
 4. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia 28 października 2021 roku.
 5. Wnioski i oświadczenia radnych.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w mieście Suwałki za rok szkolny 2020/2021. (Materiał został dostarczony radnym w wersji papierowej oraz jest dostępny w wersji papierowej w Biurze Rady Miejskiej pok. 118 oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Suwałkach w zakładce Menu podmiotowe/Rada Miejska/Materiały sesyjne i komisyjne).
 7. Informacja dotycząca zapotrzebowania na zatrudnienie więźniów w jednostkach podległych Miastu Suwałki oraz w innych podmiotach uprawnionych (na podstawie ustawy Kodeks karny wykonawczy) do zatrudniania więźniów w 2022 roku.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2022 na terenie Miasta Suwałk – Rokiem Marii Konopnickiej.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na okres 10 lat na grunty pod garażami wybudowanymi ze środków własnych.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie „Regulaminu przewozu osób i bagażu autobusami komunikacji miejskiej na terenie Miasta Suwałk oraz Gminy Suwałki”.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłat za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej na terenie miasta Suwałk oraz na terenie gminy Suwałki.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia obowiązujących w 2022 r. wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów na terenie Gminy Miasta Suwałki.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Miasta Suwałki” i określenia zasad udzielania dotacji w ramach programu.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Miasta Suwałk z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na lata 2022-2024.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2021 rok.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2021-2040.
 20. Informacje i odpowiedzi Prezydenta Miasta Suwałk.
 21. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.

 .....................................................................................strumień bezpośredni (na telefon z android, iOS):

http://212.33.77.226:1936/sesja/sesja/playlist.m3u8
rtsp://212.33.77.226:1936/sesja/sesja
rtmp://212.33.77.226:1936/sesja/sesja
Przy problemach można zainstalować darmowy VLC Player