Porządek obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Suwałkach w dniu 15 lutego 2021 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej im. Józefa Gajewskiego nr 26 Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, oraz on-line za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr XXVIII/2021 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 stycznia 2021 roku.
 4. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia 27 stycznia 2021 roku.
 5. Wnioski i oświadczenia radnych.
 6. Informacja o obecnym stanie epidemicznym w mieście Suwałki (Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach + Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach, NFZ).
 7. Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w Suwałkach na obszarze Powiatu Suwałki za rok 2020.
 8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2021-2040.
 12. Rozpatrzenie projektu Obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia Programu wspierania rozwoju uczniów zdolnych „Zdolny Suwalczanin”.
 13. Rozpatrzenie projektu Obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie realizacji Programu wspierania rozwoju uczniów zdolnych „Zdolny Suwalczanin”.
 14. Rozpatrzenie projektu Obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom z terenu Miasta Suwałki, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
 15. Rozpatrzenie projektu Obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie planowania w budżecie Miasta Suwałki środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, a także określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Suwałki oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
 16. Informacje i odpowiedzi Prezydenta Miasta Suwałk.
 17. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.

.....................................................................................strumień bezpośredni (na telefon z android, iOS):

http://212.33.77.226:1936/sesja/sesja/playlist.m3u8
rtsp://212.33.77.226:1936/sesja/sesja
rtmp://212.33.77.226:1936/sesja/sesja
Przy problemach można zainstalować darmowy VLC Player