Porządek obrad XLV sesji Rady Miejskiej w Suwałkach w dniu 27 kwietnia 2022 r. o godz. 11:00 w sali sesyjnej im. Józefa Gajewskiego nr 26 Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 oraz zdalnie za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Panu Jerzemu Szleszyńskiemu tytułu „Zasłużony dla Miasta Suwałk”.
 4. Przyjęcie protokołu nr XLIV/2022 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 marca 2022 roku.
 5. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia 30 marca 2022 roku.
 6. Wnioski i oświadczenia radnych.
 7. Roczne sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu suwalskiego i miasta Suwałki za 2021 rok.
 8. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2021 dla Gminy/Powiatu Miasta Suwałki.
 9. Informacja dotycząca funkcjonowania środowiskowego Domu Samopomocy w Suwałkach za 2021 rok.
 10. Informacja z realizacji Programu „Suwalska Karta Mieszkańca”.
 11. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach o stanie bezpieczeństwa Miasta Suwałki i Powiatu Suwalskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2021 roku.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach oraz oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Suwałki w 2021 r.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie Uchwały Nr XLI/523/2022 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie przystąpienia do opracowania i realizacji programu polityki zdrowotnej „Kajtek – program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta Suwałki w latach 2022-2024”.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Suwalskiemu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach pisanych do rejestru, znajdujących się na terenie Miasta Suwałki.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta Suwałki na rok 2022 oraz określenia sezonu kąpielowego.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Lotniczej w Suwałkach.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałk”. (Materiał dostępny w wersji papierowej w Biurze Rady Miejskiej pok. 118 oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Suwałkach w zakładce Menu podmiotowe/Rada Miejska/Materiały sesyjne i komisyjne).
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany programu pn. „Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Miasta Suwałki” i określenia zasad udzielania dotacji w ramach programu.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2022 rok. (Materiał znajduje się w oddzielnej książeczce)
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2022-2040. (Materiał znajduje się w oddzielnej książeczce)
 22. Informacje i odpowiedzi Prezydenta Miasta Suwałk.
 23. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.
   

 .....................................................................................strumień bezpośredni (na telefon z android, iOS):

http://212.33.77.226:1936/sesja/sesja/playlist.m3u8
rtsp://212.33.77.226:1936/sesja/sesja
rtmp://212.33.77.226:1936/sesja/sesja
Przy problemach można zainstalować darmowy VLC Player